English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

L. Harri

Parametry sensytometryczne płyt fotopolimerowych służących do wytwarzania

form fleksodrukowych cyfrową metodą laserowo-fotochemiczną

Polimery 2010, nr 11-12, 863


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.863

Streszczenie

Wyznaczono parametry sensytometryczne wybranych płyt fotopolimerowych przeznaczonych do wytwarzania form fleksodrukowych cyfrową metodą laserowo-fotochemiczną. Sporządzono krzywe charakterystyczne badanych płyt opisujące funkcyjną zależność grubości fotoutwardzonej warstwy światłoczułej od dziesiętnego logarytmu naświetlenia. Określono względną światłoczułość progową (S0) i współczynnik szybkości fotoutwardzania (fotosieciowania) warstwy światłoczułej (W). Parametry te wyznaczano stosując równania regresji liniowej opisujące odcinki prostoliniowe krzywych charakterystycznych poszczególnych płyt fotopolimerowych. Wykorzystując równania regresji określono również optymalny czas naświetlania wstępnego badanych płyt zapewniający niezbędną głębokość reliefu formy fleksodrukowej. Zastosowana metoda wyznaczania parametrów sensytometrycznych płyt fotopolimerowych pozwala na ilościowe porównanie różnych płyt fotopolimerowych pod względem ich parametrów sensytometrycznych oraz na ustalenie, w wyniku rozwiązania określonych równań regresji, optymalnego czasu naświetlania wstępnego dużej liczby rozmaitych płyt przy zmianie żądanej głębokości reliefu formy fleksodrukowej lub zmianie płyty fotopolimerowej. Wykorzystując zgromadzone dane można też, dobierając odpowiednie parametry, sterować procesem naświetlania wstępnego płyt fotopolimerowych.


Słowa kluczowe: płyty fotopolimerowe, parametry sensytometryczne, światłoczułość, formy fleksodrukowe, cyfrowa technologia laserowo-fotochemiczna


e-mail: l.harri@ztp.internetdsl.pl


L. Harri (301.3 KB)
Parametry sensytometryczne płyt fotopolimerowych służących do wytwarzania form fleksodrukowych cyfrową metodą laserowo-fotochemiczną