English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Grabowska, M. Holtzer

Zastosowanie promieniowania mikrofalowego do sieciowania układu poli(akrylan sodu)/żel

krzemionkowy stosowanego jako spoiwo w masach odlewniczych
Polimery 2007, nr 11-12, 841


Streszczenie

Udowodniono doświadczalnie, że promieniowanie mikrofalowe powoduje usieciowanie układu poliakrylan sodu (PAS)/żel krzemionkowy, potraktowanego w referowanej pracy jako modelowa masa formierska typu poliakrylan (spoiwo polimerowe)/piasek kwarcowy (sypka osnowa). Wyniki analizy spektroskopowej metodami FT-IR i Ramana posłużyły jako podstawa do zaproponowania mechanizmu badanego procesu sieciowania, zgodnie z którym istotną rolę odgrywa aktywowana mikrofalami adsorpcja chemiczna. Prowadzi ona w następstwie do powstawania silnych wiązań wodorowych bądź kowalencyjnych [typu bezwodnikowego lub -C(O)-O-Si] PAS-krzemionka. Sprzyja to polepszeniu właściwości wytrzymałościowych w porównaniu z właściwościami mas formierskich utwardzanych w sposób tradycyjny za pomocą Ca(OH)2 i CO2. Dodatkową zaletę opisanego sposobu utwardzania z zastosowaniem mikrofal stanowi krótki czas (90s) i stosunkowo niska temperatura (150°C) tego procesu.


Słowa kluczowe: masy formierskie, poliakrylany, żel krzemionkowy, utwardzanie mikrofalami, spektroskopia FT-IR i Ramana, mechanizm sieciowania


e-mail: graboska@agh.edu.pl


B. Grabowska, M. Holtzer (156.9 KB)
Zastosowanie promieniowania mikrofalowego do sieciowania układu poli(akrylan sodu)/żel krzemionkowy stosowanego jako spoiwo w masach odlewniczych