English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Grabowska, M. Holtzer, S. Eichholz, K. Hodor, A. Bobrowski

Analiza termiczna soli sodowej kopolimeru kwas maleinowy-kwas akrylowy

stosowanej jako spoiwo polimerowe

Polimery 2011, nr 2, 151


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.151

Streszczenie

Analizie termicznej poddano próbki soli sodowej kopolimeru kwas maleinowy-kwas akrylowy stosowanej jako spoiwa w masach odlewniczych. W celu określenia stabilności termicznej badanej próbki polimeru zastosowano metody analizy termicznej (DTG, TG, DSC) i wyznaczono wartości temperatury i efekty cieplne przemian zachodzących podczas ogrzewania. Badania prowadzono w zakresie temperatury -100—1000 °C. Stwierdzono, że pełny proces degradacji rozpoczyna się od temperatury ok. 400 °C. Dodatkowo za pomocą spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) oraz metody termograwimetrycznej (TG) sprzężonej „on-line” ze spektrometrią masową (MS) przeprowadzono analizę lotnych produktów rozkładu. W temperaturze z zakresu 300—400 °C zaobserwowano sygnały odpowiadające małym ciężarom cząsteczkowym, co świadczy o zachodzeniu procesu degradacji, fragmentaryzacji łańcuchów polimerowych i tworzeniu się małocząsteczkowych związków (ciężary cząsteczkowe 15—55), w tym przede wszystkim H2O i CO2. Podczas degradacji prawdopodobnie powstają również rodniki alkilowe, na co wskazują sygnały MS.


Słowa kluczowe: spoiwa polimerowe, masy odlewnicze, analiza termiczna, degradacja


e-mail: beata.grabowska@agh.edu.pl


B. Grabowska, M. Holtzer, S. Eichholz, K. Hodor, A. Bobrowski

Analiza termiczna soli sodowej kopolimeru kwas maleinowy-kwas akrylowy stosowanej jako spoiwo polimerowe