English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

C. Gozdecki, S. Zajchowski, M. Kociszewski, A. Wilczyński, J. Mirowski

Wpływ wymiarów cząstek drzewnych na właściwości mechaniczne kompozytów

polietylen/przemysłowe wióry drzewne (j. ang.)

Polimery 2011, nr 5, 375


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.375

Streszczenie

Przemysłowe wióry drzewne stosowane do produkcji trójwarstwowych płyt wiórowych zostały wykorzystane do wytworzenia metodą wtryskiwania kompozytu PE-LD/drewno (rys. 1, tabela 1). Wióry te charakteryzowały się dużą "smukłością”. Mianowicie, stosunek ich długości do grubości (ang. aspect ratio) wynosił ok. 15 w przypadku drobnych wiórów używanych na warstwy zewnętrzne płyt wiórowych i ok. 20 dla dużych wiórów stosowanych na warstwę wewnętrzną takich płyt (tabela 2). Udział masowy składnika drzewnego wynosił 40 %. Zbadano wpływ wielkości wiórów (0,25—0,5, 0,5—1, 1—2 i 2—4 mm wg analizy sitowej), a także wpływ wielkości przekroju poprzecznego (40, 90 i 160 mm2) wtryskiwanych elementów (próbek wiosełkowych) na właściwości mechaniczne kompozytu. Stwierdzono, że obydwa te czynniki wywierają istotny wpływ na wytrzymałości i moduły kompozytu przy rozciąganiu i zginaniu statycznym oraz na jego udarność (tabela 3, rys. 2 i 3). Kompozyt z dużymi wiórami charakteryzuje się mianowicie lepszymi właściwościami niż kompozyt z drobnymi wiórami. Jest to spowodowane faktem, iż duże, bardziej smukłe wióry lepiej orientują się w kierunku osi próbki i efektywniej przejmują siły wewnętrzne z matrycy polimerowej. Moduły sprężystości przy rozciąganiu i zginaniu wyznaczone z zastosowaniem próbek o większych przekrojach są większe, natomiast wytrzymałości na rozciąganie i zginanie oraz udarność są tym mniejsze, im większy jest przekrój próbki. Rozrzuty wyników zawężają się wraz ze zmniejszaniem wymiarów wiórów i zwiększaniem przekroju próbki. Do wyznaczania właściwości mechanicznych kompozytów z dużymi cząstkami drzewnymi wskazane byłoby więc stosowanie próbek o przekroju większym, niż zalecany przez normy przekrój 40 mm2.


Słowa kluczowe: przemysłowe wióry drzewne, polietylen małej gęstości, wtryskiwanie, kompozyty, wymiary cząstek drzewnych, właściwości mechaniczne


e-mail: gozdecki@ukw.edu.pl


C. Gozdecki, S. Zajchowski, M. Kociszewski, A. Wilczyński, J. Mirowski

Wpływ wymiarów cząstek drzewnych na właściwości mechaniczne kompozytów polietylen/przemysłowe wióry drzewne (j. ang.)