English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Górczyk, D. Bogdał, J. Pielichowski, P. Penczek

Żywice epoksydowe o zwiększonym ciężarze cząsteczkowym

– synteza i charakterystyka termiczna

Polimery 2006, nr 11-12, 781


Streszczenie

Żywice epoksydowe o zwiększonym ciężarze cząsteczkowym (EPzcc) otrzymywano w wyniku poliaddycji bisfenolu A (dianu) z małocząsteczkową żywicą epoksydową w obecności 2-metyloimidazolu (2-MI) jako katalizatora. Mieszaninę reakcyjną ogrzewano bądź w sposób konwencjonalny, bądź też z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego. Syntezę EPzcc prowadzono wobec trzech różnych ilości katalizatora. Uzyskane w ten sposób produkty różniły się wartościami liczby epoksydowej (LE) oraz zawartością drugorzędowych grup OH (LOH). Żywice te sieciowano za pomocą dicyjanodiamidu (DCDA), śledząc przebieg tego procesu metodą DSC. Badania EPzcc metodą analizy termograwimetrycznej wykazały, że wprawdzie początkowa temperatura rozkładu żywicy ulega po usieciowaniu niewielkiemu podwyższeniu, ale stabilność termiczna w przedziale wyższej temperatury jest wyraźnie gorsza niż wyjściowej nieusieciowanej żywicy.


Słowa kluczowe: żywice epoksydowe o zwiększonym ciężarze cząsteczkowym, warunki syntezy, sieciowanie, odporność cieplna


e-mail: pcbogdal@cyf-kr.edu.pl


J. Górczyk, D. Bogdał, J. Pielichowski, P. Penczek (138.2 KB)
Żywice epoksydowe o zwiększonym ciężarze cząsteczkowym - synteza i charakterystyka termiczna