English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Godzimirski, A. Komorek, M. Rośkowicz

Trwałość zmęczeniowa tworzywa Epidian 57
Polimery 2008, nr 10, 737


Streszczenie

Trwałość zmęczeniowa tworzyw adhezyjnych jest istotna ze względu na problem trwałości zmęczeniowej konstrukcyjnych połączeń klejowych. Obiektem badań była kompozycja Epidian 57 utwardzana za pomocą trietylenotetraaminy dwiema metodami: 7 dni w temperaturze otoczenia lub 1h w temp. 60°. Badaniom poddawano próbki cylindryczne obciążane harmonicznym cyklem naprężeń ściskających. Określono przyrost temperatury spowodowany zmiennym obciążeniem oraz porównano trwałość zmęczeniową tworzywa w zależności od sposobu utwardzania. Zmierzono odkształcenia badanego materiału pod wpływem obciążenia zmęczeniowego w zależności od liczby cykli. Przeprowadzono analizę tych odkształceń za pomocą modelu Burgersa. Wykazano, że istotne znaczenie w procesie zniszczenia zmęczeniowego badanego tworzywa ma jego pełzanie w temperaturze otoczenia.


Słowa kluczowe: połączenia klejowe, tworzywa adhezyjne, trwałość zmęczeniowa, zniszczenie zmęczeniowe


e-mail: jan.godzimirski@wat.edu.pl


J. Godzimirski, A. Komorek, M. Rośkowicz (117.6 KB)
Trwałość zmęczeniowa tworzywa Epidian 57