English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Gnatowski

Badania wpływu wygrzewania i starzenia promieniami UV na strukturę

kompatybilizowanych mieszanin PP/PA 6

Polimery 2011, nr 2, 121


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.121

Streszczenie

Sporządzono mieszaniny polipropylenu (PP) z poliamidem 6 (PA 6) o składzie 30/70, 50/50 i 70/30 (% mas.), z dodatkiem poliwinylopirolidonu (PWP) jako kompatybilizatora. Próbki czystego PA 6, PP oraz wytworzonych mieszanin PA 6/PP poddano wygrzewaniu, starzeniu promieniami UV lub wygrzewaniu i starzeniu, oceniając wpływ tych procesów na krystaliczność i morfologię badanych polimerów. Na podstawie przebiegu krzywych DSC oraz obrazów uzyskanych za pomocą mikroskopu optycznego stwierdzono, że po wygrzewaniu i starzeniu UV nastąpił znaczny wzrost fazy krystalicznej we wszystkich przypadkach, natomiast zakres temperatury topnienia oraz stopień krystaliczności zmienił się w niewielkim stopniu. Stwierdzono też wzrost odporności próbek na starzenie świetlne po ich wstępnej obróbce cieplnej.


Słowa kluczowe: poliamid, polipropylen, poliwinylopirolidon, mieszaniny, starzenie UV, wygrzewanie, różnicowa kalorymetria skaningowa, mikroskopia optyczna


e-mail: gnatowski@ipp.pcz.pl


A. Gnatowski

Badania wpływu wygrzewania i starzenia promieniami UV na strukturę kompatybilizowanych mieszanin PP/PA 6