English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Gierszewska-Drużyńska, J. Ostrowska-Czubenko

Synteza i właściwości membran hydrożelowych na podstawie chitozanu oraz alginianu sodu

Polimery 2007, nr 7-8, 517


Streszczenie

Badaniom poddano membrany hydrożelowe formowane z kompleksów polielektrolitowych (PEC) otrzymanych w wyniku reakcji chitozanu z alginianem sodu. Tworzenie kompleksów potwierdzono techniką FTIR. Tak zwany stan wody (state of water) w membranach o różnej całkowitej zawartości wody (Wc) scharakteryzowano z zastosowaniem metody skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC). Wyróżniono trzy różne typy wody w membranach hydrożelowych: wodę wolną, wodę związaną z polimerem ulegającą wymrożeniu i wodę związaną z polimerem nieulegającą wymrożeniu. Określono zawartość wody ulegającej wymrożeniu (Wf) i nieulegającej wymrożeniu (Wnf) w membranach o różnej wartości Wc oraz ciepło topnienia wody ulegającej wymrożeniu (ΔHm). Na podstawie przebiegu krzywych DSC wyciągnięto wnioski dotyczące mikroheterogenicznej struktury membran formowanych z badanych PEC. Ustalono, że ciężar cząsteczkowy chitozanu wywiera niewielki tylko wpływ na stan wody w badanych membranach.


Słowa kluczowe: kompleksy polielektrolitowe, membrany hydrożelowe, chitozan, alginian sodu, stan wody, metoda DSC


e-mail: jocz@chem.uni.torun.pl


M. Gierszewska-Drużyńska, J. Ostrowska-Czubenko (182.1 KB)
Synteza i właściwości membran hydrożelowych na podstawie chitozanu oraz alginianu sodu