English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. German, E. Pawlikowska, K. Kulesza

Adsorpcja chemiczna ciekłych związków chloroorganicznych jako metoda

oczyszczania oleju pirolitycznego (j. ang.)

Polimery 2011, nr 1, 67


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.067

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań możliwości zastosowania metalicznego srebra oraz platyny (naniesionych na Al2O3) jako adsorbentów związków chloroorganicznych zanieczyszczających olej pirolityczny będący ciekłą mieszaniną węglowodorów (z przewagą węglowodorów alkiloaromatycznych). Eksperymenty wykonane w temp. 20—200 °C potwierdziły, że wybrane do badań związki chloru były dobrze adsorbowane z przygotowanych roztworów za pomocą srebra (tabela 1, rys. 1). Wykazano również, że zużyty adsorbent można zregenerować w temp. 300—350 °C za pomocą wodoru, a osad nawarstwiający się w trakcie wielokrotnego powtarzania cyklu adsorpcja/regeneracja adsorbentu można wypalić w tej samej temperaturze za pomocą powietrza (rys. 2).


Słowa kluczowe: odchlorowanie oleju pirolitycznego, adsorpcja chemiczna, srebro, platyna, regeneracja


e-mail: kfgerm@chemia.pk.edu.pl


K. German, E. Pawlikowska, K. Kulesza

Adsorpcja chemiczna ciekłych związków chloroorganicznych jako metoda oczyszczania oleju pirolitycznego (j. ang.)