English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Gaweł, Ł. Niczke, F. Czechowski

Zmiany struktury chemicznej estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego

podczas katalitycznego utleniania w temperaturze 200 °C

Polimery 2007, nr 9, 658


Streszczenie

Przeprowadzono utlenianie estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego w temp. 200°C, w obecności katalizatora kobaltowego. Podczas tego procesu przebiegają dwie konkurencyjne reakcje tworzenia się oraz rozpadu nadtlenków i wodoronadtlenków powstających jako produkty przejściowe. Po wyczerpaniu w surowcu najbardziej reaktywnych struktur z trzema i dwoma wiązaniami nienasyconymi, reakcja rozpadu nadtlenków staje się dominująca, wskutek czego ich zawartość w produkcie maleje. Badania surowca i produktu metodami spektroskopii FT-IR i 1H NMR oraz zmniejszenie wartości liczby jodowej potwierdzają zanik wiązań podwójnych. Udział struktur z trzema, dwoma i jednym wiązaniem nienasyconym zmniejszył się po 25h utlenienia odpowiednio o 98, 86 i 25%. Skład lotnych produktów utlenienia, w których obecne są aldehydy, ketony, kwasy, alkany i alkeny, laktony a także alkilofurany, świadczy o utleniającym rozpadzie łańcucha nienasyconych kwasów tłuszczowych. Zwiększenie ciężaru cząsteczkowego o ok. 50% dowodzi częściowej oligomeryzacji cząsteczek surowca.


Słowa kluczowe: upłynniacze asfaltu, estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, katalityczne utlenianie, produkty utlenienia, utleniająca oligomeryzacja


e-mail: irena.gawel@pwr.wroc.pl


I. Gaweł, Ł. Niczke, F. Czechowski (221.6 KB)
Zmiany struktury chemicznej estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego podczas katalitycznego utleniania w temperaturze 200°C