English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Garbacz, A. Tor

Wpływ zawartości środka porującego na właściwości użytkowe zewnętrznych

powłok kabli wytwarzanych metodą wytłaczania porującego

Polimery 2007, nr 4, 286


Streszczenie

Na podstawie literatury szczegółowo omówiono proces wytłaczania porującego, ze szczególnym uwzględnieniem typów wykorzystywanych do tego celu głowic oraz stosowanych środków porujących, w tym charakterystykę ich rozkładu. Wykorzystując zmodernizowaną linię technologiczną do wytłaczania powlekającego, obejmującą próżniowo-ciśnieniowy kalibrator własnej konstrukcji, wytworzono z PVC, w ustalonych warunkach, zewnętrzne powłoki kabli elektroenergetycznych z porowatym rdzeniem i litą powierzchnią zewnętrzną. W charakterze środka porującego o endotermicznym przebiegu rozkładu zastosowano mieszaninę wodorowęglanu sodu i kwasu cytrynowego w ilości do 1% mas. w przeliczeniu na tworzywo. Wykazano, że w tym przedziale zawartości poroforu uzyskuje się powłoki zewnętrzne o dobrych właściwościach użytkowych (stopień sporowacenia, gęstość, wytrzymałość mechaniczna).


Słowa kluczowe: powlekające wytłaczanie porujące, głowice wytłaczarskie, kalibratory, środki porujące, kable elektroenergetyczne, powłoki zewnętrzne, poli(chlorek winylu), właściwości użytkowe


e-mail: t.garbacz@pollub.pl


T. Garbacz, A. Tor (238.5 KB)
Wpływ zawartości środka porującego na właściwości użytkowe zewnętrznych powłok kabli wytwarzanych metodą wytłaczania porującego