English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Firlik, J. Molenda, J. Borycki

Otrzymywanie fotoczułych powłok poli(amidoestroimidowych) zawierających

ugrupowanie cynamonowe oraz kształtowanie ich właściwości powierzchniowych

w wyniku napromieniania UV

Polimery 2010, nr 9, 655


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.655

Streszczenie

W wyniku przeprowadzonej syntezy otrzymano poli(amidoester) zawierający fotoczułe ugrupowanie cynamonowe; budowę produktu potwierdzono metodami FT-IR. Po naniesieniu zsyntezowanego polimeru na szklane podłoże, poddano go imidyzacji termicznej, a następnie napromieniano promieniowaniem UV z zakresu 250—380 nm. Określano przydatność wytworzonych powłok w procesie orientowania nematycznych warstw ciekłokrystalicznych. W tym celu oceniano ich właściwości powierzchniowe na podstawie wartości kąta zwilżania uzyskanego polimeru cieczą o znanej wartości swobodnej energii powierzchniowej. Następnie, w odniesieniu do badanych powłok poliimidowych, obliczano wartości swobodnej energii powierzchniowej (SEP) i jej składowych (polarnej i dyspersyjnej) (rys. 6). Stwierdzono, że napromienianie wytworzonej powłoki promieniowaniem UV powoduje wzrost wartości SEP. Przedłużanie czasu napromieniania poli(amidoestroimidu) powodowało zwiększenie liofilowego charakteru powłoki, co skutkowało wzrostem wartości składowej polarnej i zmniejszeniem wartości składowej dyspersyjnej.


Słowa kluczowe: polimery fotoczułe, poli(amidoestroimidy), swobodna energia powierzchniowa, promieniowanie ultrafioletowe, ciekłe kryształy.


e-mail: j.borycki@pr.radom.pl


S. Firlik, J. Molenda, J. Borycki (95.5 KB)
Otrzymywanie fotoczułych powłok poli(amidoestroimidowych) zawierających ugrupowanie cynamonowe oraz kształtowanie ich właściwości powierzchniowych w wyniku napromieniania UV