English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

O. I. H. Dimitry, W. M. Sayed, A. M. Mazroua, A. L. G. Saad

Nanokompozyty poli(chlorek winylu)/nanoglinka – właściwości mechaniczne i elektryczne (j. ang.)

Polimery 2009, nr 1, 8


Streszczenie
Otrzymano nanokompozyty plastyfikowany poli(chlorek winylu)/nanoglinka (83,3% montmorylonitu + 16,7% kaolinitu) różniące się zawartością napełniacza (1-10phr w przeliczeniu na PVC, tabela 1). Metodą TGA zbadano stabilność termiczną uzyskanych produktów, które do temp. 100°C nie wykazują ubytku masy (rys. 1-3). Scharakteryzowano też ich właściwości dielektryczne (rys. 4 i 5) oraz zależność przewodności właściwej od zawartości nanoglinki i od temperatury (rys. 6-8, tabela 3). Na podstawie tej drugiej zależności obliczano energię aktywacji przewodnictwa nanokompozytów (tabela 3) stwierdzając, że są one pod tym względem zbliżone do półprzewodników. Zbadano też właściwości mechaniczne przy rozciąganiu oraz twardość omawianych produktów (tabela 4).


Słowa kluczowe: poli(chlorek winylu), nanoglinka, nanokompozyty, stabilność termiczna, przewodność właściwa, właściwości mechaniczne


O. I. H. Dimitry, W. M. Sayed, A. M. Mazroua, A. L. G. Saad (178.1 KB)
Poly(vinyl chloride)/nanoclay nanocomposites —electrical and mechanical properties