English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

C. Dębek, J. Magryta

Wpływ absorpcji oleju silnikowego na właściwości dynamiczne

wulkanizatów mieszanin kauczuku naturalnego z butadienowo-akrylonitrylowym
Polimery 2010, nr 3, 201


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.201


Streszczenie

Zbadano wpływ absorpcji oleju silnikowego na właściwości dynamiczne wulkanizatów kauczuku naturalnego (NR), butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) i ich mieszanin (NR/NBR) zawierających 50 lub 75 cz. mas. NBR oraz różne ilości sadzy. Wykazano, że nieznaczna absorpcja oleju przez wulkanizaty NBR powoduje wzrost kąta przesunięcia fazowego δ oraz spadek wartości modułu zespolonego G*. Wysoki stopień absorpcji oleju obserwowany w przypadku wulkanizatów NR przyczynia się natomiast do znacznego zmniejszenia kąta δ a także modułu G*. Właściwości dynamiczne wulkanizatów mieszanin NR/NBR nie są addytywne i różnią się w istotnym stopniu od właściwości indywidualnych wulkanizatów. Wpływ absorpcji oleju na badane właściwości zależy od zawartości sadzy i NBR w układzie. W przypadku wulkanizatów mieszaniny NR/NBR 25/75 z udziałem 50 cz. mas. sadzy, wartości zarówno kąta przesunięcia fazowego, jak i modułu zespolonego praktycznie biorąc nie ulegają zmianie.


Słowa kluczowe: kauczuk naturalny, kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy, mieszaniny kauczuków, absorpcja oleju, sadza, właściwości dynamiczne


e-mail: c.debek@ipgum.pl


C. Dębek, J. Magryta (168.8 KB)
Wpływ absorpcji oleju silnikowego na właściwości dynamiczne wulkanizatów mieszanin kauczuku naturalnego z butadienowo-akrylonitrylowym