English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Datta, M. Rohn

Glikoliza odpadów poliuretanowych. Cz. I. Środki glikolizujące i katalizatory

Polimery 2007, nr 7-8, 579


Streszczenie

W artykule przeglądowym (25 poz. lit.) omówiono glikolizę, która jest jednym z najważniejszych procesów chemicznych, mogącym znaleźć zastosowanie w recyklingu surowcowym odpadowych poliuretanów. We wstępie przedstawiono reakcje transestryfikacji wiązań uretanowych i mocznikowych. Omówiono ważniejsze reakcje zachodzące podczas złożonego procesu glikolizy, w wyniku których otrzymujemy mieszaninę produktów zawierającą poliole, związki o budowie zbliżonej do tych polioli, ale zawierające wiązania uretanowe, małocząsteczkowe mono- i dikarbaminiany, aminy oraz małocząsteczkowe związki mocznikowe i oligomery mocznikowe. Opisano najczęściej stosowane środki glikolizujące, będące alifatycznymi związkami małocząsteczkowymi lub oligomerolami zwierającymi przynajmniej dwie grupy hydroksylowe. Scharakteryzowano trzy podstawowe grupy katalizatorów stosowanych w procesie glikolizy, którymi są: sole i wodorotlenki metali, związki metaloorganiczne oraz aminy. Omówiono wpływ warunków, w jakich prowadzono proces, na skład chemiczny glikolizatu.


Słowa kluczowe: glikoliza, odpady poliuretanowe, środki glikolizujące, katalizatory


e-mail: datta@urethan.chem.pg.gda.pl


J. Datta, M. Rohn (91.3 KB)
Glikoliza odpadów poliuretanowych. Cz. I. Środki glikolizujące i katalizatory