English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Datta, K. Pniewska

Synteza i właściwości poliuretanów otrzymanych z glikolizatów uzyskiwanych z odpadowej pianki polieterouretanowej

Polimery 2008, nr 1, 27


Streszczenie

Zbadano przebieg glikolizy glikolem 1,4-butylenowym (BDO) bądź glikolem polioksyetylenowym (PEG 300) odpadowej pianki polieterouretanowej w zależności od stosunku masowego pianka PUR:glikol oraz rodzaju środka glikolizującego. Prepolimer uretanowy otrzymany z 4,4'-diizocyjanianu difenylometanu (MDI), oligo(adypinianu etylenowo-butylenowego)diolu "Poles 55/20") i przedłużano następnie za pomocą mieszaniny glikolizatu z BDO lub PEG 300 bądź też samego glikolizatu. Mierzono moduł zachowawczy (E'), właściwości wytrzymałościowe przy rozciąganiu oraz twardość otrzymanych PUR w zależności od rodzaju użytego czynnika glikolizującego. Stwierdzono, że wykorzystanie glikolizatów w syntezie PUR powoduje zwiększenie ich wytrzymałości termomechanicznej (wyrażonej wartością E') w obszarze temperatury ujemnej, wydłużenia trwałego przy zerwaniu oraz twardości.


Słowa kluczowe: poliuretany, odpadowa pianka, glikoliza, synteza, właściwości wytrzymałościowe


e-mail: datta@urethan.chem.pg.gda.pl


Janusz Datta, Karolina Pniewska (129.8 KB)
Synteza i właściwości poliuretanów otrzymanych z glikolizatów uzyskiwanych z odpadowej pianki polieterouretanowej