English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Datta, S. Pasternak

Oligouretanole otrzymane w wyniku glikolizy pianki poliuretanowej jako półprodukty

do wytwarzania lanych elastomerów uretanowych

Polimery 2005, nr 5, 352


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.352


Streszczenie

Zbadano przebieg glikolizy glikolem etylenowym (GE) odpadowej miękkiej pianki poliuretanowej (pianki PUR), określając przy tym wpływ stosunku masowego GE:pianka PUR na wydajność glikolizatu - mieszaniny oligouretanoli (tabela 1) i na niektóre fizykochemiczne właściwości tego produktu. Wytypowano warunki, w których powstaje glikolizat najbardziej odpowiedni do dalszej syntezy lanych elastomerów uretanowych (LEU) wytwarzanych metodą prepolimerową. Prepolimer otrzymywano z 4,4’-diizocyjanianodifenylometanu (MDI) oraz mieszaniny glikolizatu z polieterodiolem o nazwie handlowej „Rokopol D2002” i następnie przedłużano prepolimer za pomocą roztworu 1,4-butanodiolu zawierającego katalizator (DABCO). Scharakteryzowano metodą DSC wpływ składu mieszanin glikolizat + „Rokopol D2002” na przemiany fazowe LEU w obszarze topnienia oraz metodą derywatograficzną oceniono stabilność termiczną LEU uzyskanych z ww. mieszanin. Określono też statyczne właściwości mechaniczne LEU w próbach rozciągania, twardość oraz elastyczność. Badane LEU charakteryzują się występowaniem dwóch przejść fazowych i zbliżoną, mało zależną od składu stabilnością termiczną.


Słowa kluczowe: odpadowa pianka poliuretanowa, glikoliza, oligouretanole, lane elastomery uretanowe, termostabilność, przemiany fazowe, właściwości mechaniczne

J. Datta, S. Pasternak (127.1 KB)
Oligouretanole otrzymane w wyniku glikolizy pianki poliuretanowej jako półprodukty do wytwarzania lanych elastomerów uretanowych