English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Czub

Zastosowanie epoksydowanego oleju sojowego do regulowania lepkości kompozycji epoksydowych

Polimery 2006, nr 11-12, 821


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań nad możliwością zastosowania epoksydowanego oleju sojowego (EOS) jako reaktywnego rozcieńczalnika do zmniejszania lepkości małocząsteczkowych żywic epoksydowych (EP). Wyznaczono krzywą upłynniania kompozycji żywicy „Rütapox 0162”/ EOS w funkcji zawartości EOS. Z przebiegu krzywych płynięcia rejestrowanych w różnej temperaturze (25-65°C) oraz obliczanych na ich podstawie wartości indeksu płynięcia (n), współczynnika konsystencji (k) i energii aktywacji przepływu (Ea) określano charakter reologiczny kompozycji. Wszystkie je uznano za ciecze nienewtonowskie o cechach lepkoplastycznych płynów Binghama. Stwierdzono, że sieciowanie kompozycji z EOS za pomocą izoforonodiaminy przebiega z wydzielaniem mniejszej (nawet o 50%) ilości ciepła oraz niższym szczytem temperaturowym, co znacznie ułatwia przetwórstwo tych materiałów. Wbudowanie EOS w strukturę usieciowanej żywicy epoksydowej powoduje zmniejszenie jej wytrzymałości na rozciąganie, zginanie i ściskanie oraz twardości, ale jednoczesne zwiększenie udarności (rys. 4) i wydłużenia względnego przy zerwaniu. Uzyskuje się również zdecydowane zmniejszenie wartości Tg. W wyniku doboru zawartości EOS można otrzymywać bardzo różne kompozycje EP/EOS - od materiału o cechach tworzywa konstrukcyjnego po elastomery. Zmniejszenie gęstości usieciowania EP w wyniku wprowadzenia fragmentów EOS prowadzi do zmniejszenia stabilności termicznej kompozycji oraz odporności chemicznej, a także do zwiększenia chłonności wody.


Słowa kluczowe: małocząsteczkowe żywice epoksydowe, epoksydowany olej sojowy, rozcieńczalniki reaktywne, lepkość, właściwości mechaniczne, właściwości cieplne, odporność chemiczna


e-mail: pczub@usk.pk.edu.pl


P. Czub (192.8 KB)
Zastosowanie epoksydowanego oleju sojowego do regulowania lepkości kompozycji epoksydowych