English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Czub

Kompozycje epoksydowe zwykorzystaniem modyfikowanych olejów roślinnych

Polimery 2008, nr 3, 182


Streszczenie

W reakcji epichlorohydryny z olejem sojowym uprzednio hydroksylowanym glikolem mono- lub dietylenowym (odpowiednio MEG albo DEG) otrzymano żywice epoksydowe o symbolach RSMEG i RSDEG. Wartości Mn i Mw tych żywic oraz stosunek Mw/Mn określono metodą GPC, a budowę chemiczną potwierdzono spektroskopowo: FT-IR, 1H NMR i 13C NMR. Grupy epoksydowe położone na końcach rozgałęzień łańcuchów głównych modyfikowanego oleju sojowego charakteryzują się większą reaktywnością niż grupy usytuowane centralnie w łańcuchach głównych. Kompozycje handlowej małocząsteczkowej żywicy epoksydowej "Ruetapox 0162" z udziałem 10-40% mas. żywic RSMEG lub RSDEG sieciowano izoforonodiaminą. Zbadano wybrane właściwości mechaniczne usieciowanych kompozycji; stwierdzono, że dodatek RSMEG w ilości 10-20% mas. do żywicy handlowej powoduje wzrost wytrzymałości na statyczne rozciąganie z jednoczesnym zachowaniem znacznej wytrzymałości na statyczne zginanie i niewielkim pogorszeniem pozostałych właściwości mechanicznych (twardości, udarności). Kompozycje o większej zawartości RSMEG i wszystkie z RSDEG charakteryzują się mniejszą wytrzymałością mechaniczną niż czysta żywica "Ruetapox 0162". Uzyskane układy wykazują stosunkowo małą chłonność wody i względnie dużą odporność chemiczną, ponadto odznaczają się zwiększoną stabilnością termiczną. Określano też wpływ temperatury oraz zawartości RSMEG na dynamiczne właściwości mechaniczne (moduł zachowawczy i współczynnik stratności) badanych produktów.


Słowa kluczowe: epoksydowany olej sojowy, małocząsteczkowe żywice epoksydowe, modyfikacja, właściwości termiczne, właściwości mechaniczne, odporność chemiczna, chłonność wody


e-mail: pczub@usk.pk.edu.pl


P. Czub (187.2 KB)
Kompozycje epoksydowe z wykorzystaniem modyfikowanych olejów roślinnych