English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Czech, A. Butwin, B. Hefczyc, J. Zawadiak

Inicjatory rodnikowe i ich wpływ na lepkość i ciężar cząsteczkowy polimerów poliakrylanowych

stosowanych w rozpuszczalnikowych klejach samoprzylepnych (j. ang.)

Polimery 2009, nr 4, 283


Streszczenie
Opisano syntezę nowych rodnikowych inicjatorów azonadtlenoestrowych. Następnie zsyntetyzowane azonadtlenoestry oraz handlowy inicjator AIBN zastosowano do przeprowadzonej w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika rodnikowej polimeryzacji rozpuszczalnikowej wybranych monomerów akrylanowych (akrylanu 2-etyloheksylu, akrylanu metylu oraz kwasu akrylowego). Badano wpływ rodzaju, różniących się budową chemiczną rodnikowych inicjatorów azowych, i ich ilości na lepkość, ciężar cząsteczkowy (Mw, Mn) oraz polidyspersyjność (PDI) otrzymanych polimerów akrylanowych. Największe wartości lepkości, Mw i Mn uzyskano w przypadku polimerów otrzymanych z użyciem inicjatora o najdłuższym łańcuchu (AIBN-HEP). Wzrost stężenia inicjatorów w każdym przypadku powodował zmniejszenie tej wartości.


Słowa kluczowe: rozpuszczalnikowe poliakrylanowe kleje samoprzylepne, rodnikowe inicjatory azonadtlenoestrowe, lepkość, ciężar cząsteczkowy, polidyspersyjność


e-mail: psa_czech@wp.pl


Z. Czech, A. Butwin, B. Hefczyc, J. Zawadiak (103.9 KB)
Inicjatory rodnikowe i ich wpływ na lepkość i ciężar cząsteczkowy polimerów poliakrylanowych stosowanych w rozpuszczalnikowych klejach samoprzylepnych (j. ang.)