English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Plichta, Z. Florjańczyk, G. Rokicki

Cykliczne węglany w syntezie polimerów biodegradowalnych

Polimery 2005, nr 7-8, 537


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.537


Streszczenie

We wstępnym przeglądzie literatury przedstawiono najważniejsze wyniki badań w dziedzinie biodegradacji poliwęglanów alifatycznych i kopolimerów otrzymywanych z cyklicznych węglanów (węglanu etylenu i węglanu trimetylenu) z monomerami heterocyklicznymi. Przedyskutowano najnowszy pogląd na mechanizm degradacji poli(węglanu etylenu) in vivo z udziałem anionorodnika nadtlenkowego inicjującego depolimeryzację łańcuchową prowadzącą do węglanu etylenu oraz dalej do CO2 i glikolu etylenowego [równanie (4)]. W części dotyczącej badań własnych omówiono wyniki badań homopolimeryzacji różnych monomerów heterocyklicznych [m.in. tlenku propylenu (POX), węglanu etylenu (EC), węglanu trimetylenu (TMC), L-laktydu (L-LA)] katalizowanych metyloalumoksanem (MAO). Polimery badano metodami 1H NMR, 13C NMR oraz MALDI TOF. Wykazano, że w obecności MAO powstają produkty o budowie zarówno liniowej, jak i cyklicznej. Tworzenie się makrocyklicznych oligomerów świadczy o obecności w strukturze MAO pewnej ilości centrów elektrofilowych prowadzących do reakcji typu back-bitting. L-Laktyd i racemiczny laktyd poddawano kopolimeryzacji z EC oraz terpolimeryzacji z EC i POX w obecności różnych katalizatorów (MAO, MAO modyfikowany ZnEt2) uzyskując kopolimer zawierający maksymalnie do 6,5% jednostek wagowych. Kopolimer L-LA/EC z największą (6,5%) zawartością merów węglanowych otrzymano w obecności MAO modyfikowanego za pomocą ZnEt2.


Słowa kluczowe: monomery heterocykliczne, polimeryzacja, metyloalumoksan, węglan etylenu, kopolimery laktydowo-węglanowe, zawartość merów węglanowych
A. Plichta, Z. Florjańczyk, G. Rokicki (1.83 MB)
Cykliczne węglany w syntezie polimerów biodegradowalnych (cz. I)
A. Plichta, Z. Florjańczyk, G. Rokicki (1.19 MB)
Cykliczne węglany w syntezie polimerów biodegradowalnych (cz. II)