English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Chruściel, T. Graczyk

Otrzymywanie i właściwości elastomerowych silikonowych warstw antyadhezyjnych

na papierze i pergaminie

Polimery 2006, nr 3, 192


Streszczenie

Metodami hydrolitycznej polikondensacji i równoważenia katalitycznego otrzymano poli(dimetylo-co-metylowinylo)siloksany (PMVS) Me3SiO(Me2SiO)m(MeViSiO)nSiMe3 i poli(dimetylo-co-metylowodoro)siloksany (PMHS) Me3Si(Me2SiO)k(MeHSiO)lSiMe3 różniące się ciężarem cząsteczkowym, a więc i wartościami m oraz n, a także k oraz l. W wyniku usieciowania PMVS za pomocą PMHS pod wpływem handlowych katalizatorów platynowych otrzymywano cienkie warstwy elastomerów silikonowych na papierze i pergaminie. W analogiczny sposób uzyskano porównawcze powłoki z wykorzystaniem handlowych polimerów silikonowych i katalizatorów produkowanych przez 3 przodujące w tej dziedzinie firmy. Charakterystyka cech użytkowych badanych powłok obejmowała pomiary gramatury, ścieralności, migracji ich składników w temperaturze pokojowej i w temp. 70°C oraz oporu oddzielania taśmy samoprzylepnej (świadczącego o właściwościach antyadhezyjnych). Powłoki z elastomerów silikonowych z syntez własnych nie ustępowały w tych badaniach warstwom otrzymanym z produktów handlowych.


Słowa kluczowe: silikonowe powłoki antyadhezyjne, właściwości użytkowe, elastomery silikonowe, poli(dimetylo-co-metylowinylo)siloksany, poli(dimetylo-co-metylowodoro)siloksany


e-mail: jchrusci@p.lodz.pl


J. Chruściel, T. Graczyk (163 KB)
Otrzymywanie i właściwości elastomerowych silikonowych warstw antyadhezyjnych na papierze i pergaminie