English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

C. N. Cascaval, D. Rosu, A.Mititelu-Mija, L. Rosu

Kinetyka reakcji utwardzania niektórych układów żywica epoksydowa-amina (j. ang.)

Polimery 2006, nr 3, 199


Streszczenie

Artykuł przedstawia przegląd własnych prac dotyczących reakcji utwardzania niektórych handlowych i syntetyzowanych przez autorów żywic epoksydowych [handlowej żywicy epoksydowej typu diglicydylowego eteru bisfenolu A (DGEBA), diglicydylowego eteru 4,4'-bifenolu (DGEBP), trzech różniących się podstawnikiem R we wzorze ogólnym (II) czerofunkcyjnych żywic epoksydowych otrzymanych na podstawie tetraglicydylowych pochodnych różnych diamin, a także związku epoksydowego zawierającego mezogeniczny fragment bifenylowy (DGEBP) bądź naftalenowy (DGEDHN)]. Jako utwardzacze zastosowano 5 różniących się budową chemiczną diamin aromatycznych (tabela 1). Wyniki badania kinetyki utwardzania metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC, rys. 1-3, tabele 4 i 5) świadczą o istotnym wpływie szybkości ogrzewania (do 20°C/min) na ten proces. Stwierdzono m.in., że w warunkach małej szybkości ogrzewania (2-5°C) na termogramach DSC żywic epoksydowych z fragmentami ciekłokrystalicznymi (np. DGEBP, rys. 4) występuje podwójny pik egzotermiczny, w przeciwieństwie do termogramów typowych żywic epoksydowych z pojedynczym pikiem egzotermicznym. Zjawisko to przypisano tworzeniu się w trakcie utwardzania (temp. 132-162°C) struktury smektycznej. Porównano przydatność trzech różnych modeli kinetycznych (Barretta, Borchardta-Danielsa i Kissingera, tabela 5) do opisu badanego procesu utwardzania.


Słowa kluczowe: żywice epoksydowe, fragmenty ciekłokrystaliczne, utwardzacze aminowe, utwardzanie, kinetyka


e-mail: cascaval@icmpp.ro


C. N. Cascaval, D. Rosu, A.Mititelu-Mija, L. Rosu (158.2 KB)
Kinetyka reakcji utwardzania niektórych układów żywica epoksydowa-amina (j. ang.)