English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. C. Buruiana, M. Nechifor, T. Buruiana

Badania spektroskopowe i termiczne kopolimerów kwasu akrylowego i ich kompleksów

z kationem uranylowym (j. ang.)

Polimery 2009, nr 5, 354


Streszczenie
Metodą polimeryzacji wolnorodnikowej prowadzonej w wodzie zsyntetyzowano dwa kopolimery. Jednym z nich był kopolimer binarny kwasu akrylowego (AA) i itakonowego (IA), tj. poli(AA-ko-IA) (PA-B), w którym stosunek monomerów wynosił AA:IA=7:2, a w drugim terpolimer AA, IA oraz N-winylopirolidonu (NVP) połączony w stosunku molowym AA:IA:NVP=7:3:2, tj. poli(AA-ko-IA-ko-NVP) (PA-T). Otrzymane kopolimery charakteryzowano za pomocą metod spektroskopowych (FT-IR, 1H NMR), analizy termicznej (termograwimetria, skaningowa kalorymetria różnicowa) (rys. 2-4), a także wyznaczono lepkość ich roztworów wodnych. Przygotowano kompleksy obu kopolimerów z kationem uranylowym w postaci roztworów wodnych (PA-Baq i PA-Taq) oraz w postaci krystalicznej (PA-Bss i PA-Tss). Badano wpływ stężenia na pH roztworów wodnych kopolimerów oraz odpowiednich roztworów polikompleksów (rys. 1). Otrzymane polikompleksy badano również metodami analizy termicznej (rys. 5), FT-IR (rys. 2 i 3) oraz spektroskopii luminescencyjnej (rys. 6-10).

Słowa kluczowe: kopolimery rozpuszczalne w wodzie, polimeryzacja rodnikowa, kation uranylowy, kompleksy polimerowe, luminescencja


e-mail: emilbur@icmpp.ro


E. C. Buruiana, M. Nechifor, T. Buruiana (351.1 KB)
Badania spektroskopowe i termiczne kopolimerów kwasu akrylowego i ich kompleksów z kationem uranylowym (j. ang.)