English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Bukowski, A. Bukowska, J. Noworól, B. Myśliwiec

Wbudowanie chelatującego układu iminowego w terpolimery metakrylanu glicydylu

Polimery 2006, nr 11-12, 787


Streszczenie

Suspensyjny terpolimer metakrylan glicydylu/styren/dimetakrylan glikolu dietylowego, charakteryzujący się zawartością grup epoksydowych wynoszącą 1,4mmol/g, niskim stopniem usieciowania oraz dobrym pęcznieniem w szeregu typowych rozpuszczalników organicznych, poddano dwustopniowej modyfikacji chemicznej w reakcjach, kolejno, z etylenodiaminą i aldehydem salicylowym. Otrzymane produkty charakteryzowano na podstawie widm FT-IR oraz zawartości azotu. Wytworzone żywice salicyloiminowe stosowano do sorpcji jonów kobaltu(II) z roztworów różniących się składem dwuskładnikowych mieszanek rozpuszczalników organicznych (spęczniający/niespęczniający). Zbadano wpływ rodzaju i udziału rozpuszczalnika spęczniającego na przebieg sorpcji.


Słowa kluczowe: metakrylan glicydylu, terpolimer, modyfikacja, reaktywne żywice salicyloiminowe, sorpcja jonów kobaltu


e-mail: wbuk@prz.rzeszow.pl


W. Bukowski, A. Bukowska, J. Noworól, B. Myśliwiec (270.1 KB)
Wbudowanie chelatującego układu iminowego w terpolimery metakrylanu glicydylu