English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Bukowska, W. Bukowski, D. Machowski

Chemosorpcja aldehydów na żelach metakrylanowo-styrenowych

z pierwszorzędowymi funkcjami aminowymi

Polimery 2010, nr 7-8, 529


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.529

Streszczenie
W wyniku chemicznej modyfikacji słabo usieciowanego terpolimeru metakrylanu glicydylu (GMA), o stopniu funkcjonalizacji ok. 1,4 mmol/g, na drodze reakcji z etylenodiaminą (EDA), dietylenotriaminą (DETA) lub tris(2-aminoetylo)aminą (TAEA) otrzymano reaktywne żele z funkcjami poliaminowymi. Uzyskane żywice scharakteryzowano pod względem pęcznienia w wybranych rozpuszczalnikach organicznych oraz zdolności sorpcyjnych z rozpuszczalników organicznych wobec aldehydów aromatycznych: salicylowego, 3,5-di-t-butylosalicylowego i 3,5-dichlorosalicylowego oraz benzoesowego i 2-etoksybenzoesowego. Sorpcję aldehydów prowadzono z rozpuszczalników zapewniających zróżnicowane spęcznienie żywic, tj. z tetrahydrofuranu (THF), chlorku metylenu, metanolu oraz mieszaniny CH2Cl2:CH3OH (1:1, V:V). Stwierdzono, że szybkość chemicznego wiązania aldehydów nie może być kojarzona jedynie ze strukturą chemiczną aldehydu i wynikającym z niej powinowactwem w reakcji z I-rzędowymi grupami aminowymi, oraz z ilością grup NH2 w żywicy, lecz jest funkcją wielu różnych czynników, w tym także natury chemicznej rozpuszczalnika oraz wzajemnego powinowactwa rozpuszczalnik-żywica, decydującego o stopniu spęcznienia żywicy.


Słowa kluczowe: metakrylan glicydylu, poliaminy, sorpcja aldehydów


e-mail: abuk@prz.edu.pl


A. Bukowska, W. Bukowski, D. Machowski (151.5 KB)
Chemosorpcja aldehydów na żelach metakrylanowo-styrenowych z pierwszorzędowymi funkcjami aminowymi