English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Borycki, M.Wilczek, A. Yu. Kolendo

Nowe optycznie czynne poli(estroimidy) i poli(amidoimidy).

Cz. II. Synteza optycznie czynnych polimerów
Polimery 2006, nr 5, 333


Streszczenie

W reakcji wybranych chlorków dikwasów zawierających ugrupowania imidowe z glikolami lub w reakcji takich dikwasów z octanami glikoli otrzymano poli(estroimidy) (PESI), a z dikwasów i diamin - poli(amidoimidy) (PAMI). Szczegółowo omówiono warunki poszczególnych typów syntez. Dobierając rozmaite substraty uzyskano polimery bardzo różnorodne pod względem budowy chemicznej. PAMI, w przeciwieństwie do PESI, charakteryzują się dobrą rozpuszczalnością w polarnych rozpuszczalnikach (DMF, DMSO) w przedziale małych stężeń (do 1% mas.). Pomiary lepkości właściwej roztworów PAMI w DMF wskazują na małe ciężary cząsteczkowe. Założoną budowę chemiczną otrzymanych PESI i PAMI potwierdzają ich widma IR. Metodą derywatograficzną ustalono, że PAMI odznaczają się dobrą termostabilnością. Pomiary skręcalności właściwej PAMI świadczą o ich czynności optycznej. Na podstawie pomiarów wartości kąta kontaktu szeregu powłok otrzymanych z PAMI, przeprowadzonych z zastosowaniem czterech różnych cieczy pomiarowych, określono metodami Owensa-Wendta lub van Ossa swobodną energię powierzchniową (SEP) tych PAMI oraz odpowiednie składowe SEP.


Słowa kluczowe: poli(estroimidy), poli(amidoimidy), synteza, skręcalność optyczna, termostabilność, swobodna energia powierzchniowa


J. Borycki, M.Wilczek, A. Yu. Kolendo (122.7 KB)
Nowe optycznie czynne poli(estroimidy) i poli(amidoimidy). Cz. II. Synteza optycznie czynnych polimerów