English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Boczkowska, K. Babski, J. Osiński, P. Żach

Modelowanie charakterystyki przy ściskaniu oraz właściwości użytkowe hiperelastycznych

materiałów poliuretanowych stosowanych w budowie maszyn

Polimery 2008, nr 7-8, 544


Streszczenie

Przedmiotem badań były materiały o zdolności do bardzo dużych odwracalnych odkształceń (hiperelastyczne) w postaci nieściśliwych elastomerów i ściśliwych pianek poliuretanowych. Modelowano zachowanie tych materiałów przy ściskaniu: do opisu elastomerów zastosowano przy tym modele wielomianowe, w odniesieniu zaś do pianek - modele Ogdena różnych rzędów. Wyniki obliczeń weryfikowano doświadczalnie. Ponadto określano też szereg wybranych właściwości użytkowych badanych materiałów z punktu widzenia ich zastosowań: elastomerów o różnych stosunkach segmentów sztywnych do giętkich (S/G=0,25, 0,5 lub 0,75) jako tłumików drgań typu shimmy oraz pianek miękkich jako materiałów konstrukcyjnych siedzeń samochodowych. Charakterystyka ta obejmowała temperaturę zeszklenia elastomerów (ważną ze względu na użytkowanie w niskiej temperaturze), ich odbojność, twardość oraz ścieralność a także - w przypadku pianek miękkich - moduł sprężystości przy ściskaniu i zdolność do tłumienia drgań.


Słowa kluczowe: materiały hiperelastyczne, poliuretany, elastomery, pianki, ściśliwość, modele wielomianowe, właściwości użytkowe


A. Boczkowska, K. Babski, J. Osiński, P. Żach (157.1 KB)
Modelowanie charakterystyki przy ściskaniu oraz właściwości użytkowe hiperelastycznych materiałów poliuretanowych stosowanych w budowie maszyn