English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Boczkowska, S. Awietjan

Uretanowe elastomery magnetoreologiczne aktywowane polem magnetycznym

Polimery 2009, nr 1, 26


Streszczenie

Otrzymano, opracowane w ramach prac własnych, segmentowe elastomery uretanowe i uretanowomocznikowe (EPU 1,1 oraz EPU 1,25) i porównano ich wybrane właściwości z właściwościami żeli poliuretanowych (PU 80/20 i PU 70/30) uzyskanych na drodze mieszania produktów handlowych. Do elastomerów dodawano różne ilości cząstek ferromagnetycznych (żelaza karbonylkowego) wytwarzając w ten sposób uretanowe elastomery magnetoreologiczne (MRE). Utwardzano je w obecności pola magnetycznego otrzymując strukturę kolumnową z cząstek Fe. Metodą mikroskopii prześwietleniowej oraz SEM oceniano wpływ warunków uzyskiwania MRE na ich strukturę, stwierdzając istotną zależność od udziału cząstek żelaza w kompozycie. W przypadku zawartości większej niż 11,5 % obj. Fe struktura ta przypominała sieć. Metodą VSM badano, w kierunku równoległym i prostopadłym do ułożenia cząstek ferromagnetycznych, właściwości magnetyczne otrzymanych MRE. Zmiana tych właściwości zależy od struktury kompozytu oraz od siły przyłożonego zewnętrznego pola magnetycznego, pod działaniem którego rośnie wartość modułu ścinania a także modułu sprężystości postaciowej (G'').


Słowa kluczowe: poliuretany, elastomery magnetoreologiczne, żelazo karbonylkowe, właściwości reologiczne, właściwości mechaniczne


e-mail: abocz@meil.pw.edu.pl


Anna Boczkowska, Stefan Awietjan (178.6 KB)
Uretanowe elastomery magnetoreologiczne aktywowane polem magnetycznym