English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Bociong, A. Cisowska, K. Gietka, W. M. Rzymski, B. Syrek

Sieciowanie i reakcje interelastomerowe w mieszaninach kauczuków

butadienowo-styrenowego i chlorobutylowego

Polimery 2010, nr 6, 461


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.461


Streszczenie
Za pomocą walcarki laboratoryjnej, w standardowy sposób sporządzono mieszaniny kauczuków butadienowo-styrenowego (SBR) i chlorobutylowego (CIIR) w rozmaitym stosunku masowym. Mieszanki ogrzewano w temp. 433K w obecności donora jonów metalu (ZnO, Fe2O3 lub pyłu Zn). Badano stopień usieciowania kauczuków w zależności od składu mieszanin oraz rodzaju i ilości donora jonów metalu. Ogrzewanie i usieciowanie mieszanin prowadzi do zmiany ich morfologii. Na podstawie widm IR stwierdzono, że sieciowanie jest wynikiem interelastomerowego alkilowania w reakcji Friedela-Craftsa pierścieni fenylowych SBR przez elastomeryczny polihalogenek CIIR a także autoalkilowania tych pierścieni przez łańcuchy SBR zawierające boczne grupy winylowe oraz mery 1,4-cis-butadienowe, katalizowanego przez aprotonowe kwasy Lewisa (ZnCl2, FeCl3) generowane in situ w reakcji CIIR z donorem jonów metalu. Stopień usieciowania mieszanin SBR/CIIR rośnie w miarę zwiększania udziału CIIR i donora jonów metalu. Najlepsze wyniki uzyskano w przypadku mieszanin zawierających więcej niż 50% CIIR oraz 2-4 cz. mas. ZnO/100 cz. mas. CIIR. Opracowana, niekonwencjonalna metoda sieciowania może być wykorzystywana także do sieciowania mieszanin kauczuków z udziałem wybranych napełniaczy.


Słowa kluczowe: kauczuk butadienowo-styrenowy, kauczuk chlorobutylowy, sieciowanie, reakcje interelastomerowe, kwasy Lewisa, reakcja Friedela-Craftsa


e-mail: kinga.bociong@op.pl


K. Bociong, A. Cisowska, K. Gietka, W. M. Rzymski, B. Syrek (321.4 KB)
Sieciowanie i reakcje interelastomerowe w mieszaninach kauczuków butadienowo-styrenowego i chlorobutylowego