English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Błaż, J. Pielichowski

RAPID COMMUNICATION
Nowe katalizatory utleniania olefin na bazie polifosfazenów (j. ang.)

Polimery 2006, nr 4, 301


Streszczenie

Przedstawiono trzyetapową syntezę nowych katalizatorów będących kompleksami kobaltu(II) z polifosfazenami (schemat A) oraz sprawdzono ich właściwości katalityczne, przeprowadzając reakcje utleniania wybranych olefin. Pierwszy etap syntezy polegał na termicznej polimeryzacji cyklicznego trimeru - heksachlorocyklotrifosfazenu. Nastepnie do poli(dichlorofosfazenu) w wyniku nukleofilowej substytucji przyłączano 2-aminopirydynę lub 3-aminopirydynę. Ostatnim etapem tworzenia katalizatorów było kompleksowanie jonów kobaltu za pomocą poli(diaminopirydyno)fosfazenów. Otrzymane związki były charakteryzowane za pomocą metod IR, TG (rys. 1, tabela 1) i AAS. Zsyntetyzowane katalizatory zastosowano do utleniania trans-stilbenu, indenu i 1-decenu (schemat B). Reakcje utleniania prowadzono w obecności tlenu. Jako główne produkty otrzymano epoksydy i ketony a reakcje charakteryzowały się wysoką selektywnością i wydajnością (tabela 2).


Słowa kluczowe: synteza polifosfazenów, polifosfazenowe kompleksy kobaltu(II), katalizatory polifosfazenowe, utlenianie alkenów


e-mail: pielich@usk.edu.pl


E. Błaż, J. Pielichowski (82.4 KB)
Nowe katalizatory utleniania olefin na bazie polifosfazenów (j. ang.)