English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Biela

Stereokompleksy poli (R)- i poli (S)-laktydów gwiaździstych zawierających różną liczbę ramion.

Synteza i właściwości termiczne (j. ang.)

Polimery 2007, nr 2, 106


Streszczenie

Zsyntetyzowano stereokompleksy polilaktydów o strukturze gwiaździstej zawierających 6, ~13, 24 i 32 ramiona (ss-sc-PLAs) oraz stereokompleksy mieszane polilaktydów gwiaździstych i liniowych. Charakterystykę wyjściowych polilaktydów zawiera tabela 1. Właściwości termiczne otrzymanych mieszanin określono metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) i porównano je z właściwościami odpowiednich stereokompleksów liniowych (tabele 2 i 3, rys. 2-9 i 11). Zaobserwowano, że wytrącenie równomolowej mieszaniny gwiaździstych polilaktydów (R)-PLA i (S)-PLA w dichlorometanie do metanolu prowadzi do wysoce krystalicznego stereokompleksu (stopień krystaliczności >70%). Stereokompleksy polilaktydów gwiaździstych o liczbie ramion przekraczającej sześć (tj. ~13, 24 i 32) są zdolne do przetrwania stopienia i po powolnym ochłodzeniu, podczas drugiego cyklu ogrzewania w toku analizy DSC krystalizują wyłącznie w postaci stereokompleksu. Również wówczas, gdy stereokompleksy gwiaździstych polilaktydów zawierających ~13, 24 i 32 ramiona stopi się i wygrzeje w wysokiej temperaturze, a następnie szybko schłodzi do temperatury pokojowej, to podczas drugiego ogrzewania w termogramach występują wyłącznie dwa piki - egzotermiczny zimnej krystalizacji (Tccsc) i endotermiczny topnienia (Tmsc). Natomiast w termogramach stereokompleksów polilaktydów liniowych, liniowo-gwiaździstych i gwiaździstych lecz zawierających tylko sześć ramion pojawiają się dodatkowe piki związane z topnieniem homokrystalitów (R)-PLA i (S)-PLA. Otrzymane wyniki wskazują na silną zależność odporności cieplnej stereokompleksów polilaktydowych od topologii tworzących je komponentów (rys. 10 i 12).


Słowa kluczowe: polilaktydy gwiaździste, stereokompleksy, skaningowa kalorymetria różnicowa, właściwości cieplne


e-mail: tadek@bilbo.cbmm.lodz.pl


T. Biela (337.9 KB)
Stereokompleksy poli (R)- i poli (S)-laktydów gwiaździstych zawierających różną liczbę ramion. Synteza i właściwości termiczne (j. ang.)