English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Bednarek

Funkcjonalizacja wielohydroksylowego rozgałęzionego poli(3-etylo-3-hydroksymetylooksetanu).

Synteza gwiaździstego poli(tlenku etylenu) (j. ang.)

Polimery 2006, nr 10, 727


Streszczenie

Opracowano syntezę polimerów gwiaździstych zawierających hydrofilowe ramiona z poli(tlenku etylenu) (PEOX) połączone z rdzeniem zawierającym jednostki powtarzalne 3-etylo-3-hydroksymetylooksetanu. W tym celu najpierw wielohydroksylowy, rozgałęziony poli(3-etylo-3-hydroksymetylooksetan) (PEHMOX) o średnim ciężarze cząsteczkowym (Mn~2·103) poddano funkcjonalizacji w wyniku, której grupy hydroksylowe przekształcono w grupy akrylanowe. Stosując różne molowe nadmiary chlorku akryloilu (metakryloilu) jako środka estryfikującego, otrzymano PEHMOX o różnym stopniu funkcjonalizacji (tabela 1, rys. 1 i 2). Funkcyjność polimerów analizowano stosując metody spektroskopowe - 1H NMR i MALDI TOF MS. Próbki PEHMOX zawierające różną ilość grup akrylanowych (PEHMOX-Acrylate, zestryfikowane w 55% lub 80%) użyto następnie do syntezy polimerów gwiaździstych metodą „grafting onto”, w wyniku addycji Michaela α-amino-ω-metoksy-poli(tlenku etylenu) (PEOX-NH2) (schemat A). Opierając się na wynikach analizy 1H NMR potwierdzono pełną konwersję grup akrylanowych (rys. 3, schemat B). Na podstawie sumarycznego składu polimerów gwiaździstych wywnioskowano, że ramiona poli(tlenku etylenu) są przyłączone do rdzenia PEHMOX z udziałem jednej albo dwóch grup akrylanowych, co oznacza, że addycja Michaela przebiegała z zaangażowaniem jednego lub dwóch protonów pierwszorzędowej końcowej grupy aminowej łańcucha PEOX-NH2. Częściowo funkcjonalizowane polimery gwiaździste poli(tlenku etylenu) zawierające rdzeń poli(3-etylo-3-hydroksymetylooksetanu), tzn. takie, jakie zawierają jeszcze wolne grupy hydroksylowe, są potencjalnymi prekursorami polimerów gwiaździstych o ramionach mieszanych (tzw. „miktoarm star”).


Słowa kluczowe: polietery, polimery gwiaździste, estryfikacja, funkcjonalizacja polimerów, addycja Michaela


e-mail: bednarek@bilbo.cbmm.lodz.pl


M. Bednarek (198.5 KB)
Funkcjonalizacja wielohydroksylowego rozgałęzionego poli(3-etylo-3-hydroksymetylooksetanu). Synteza gwiaździstego poli(tlenku etylenu) (j. ang.)