English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Bartkowiak, W. Brylak

Hydrożelowe mikrokapsułki z udziałem naturalnych i chemicznie modyfikowanych

oligochitozanów – właściwości mechaniczne i porowatość

Polimery 2006, nr 7-8, 547


Streszczenie

Podjęto próbę określenia wpływu stężenia roztworów anionowego polisacharydu oraz kationowych oligochitozanów (niemodyfikowanych bądź modyfikowanych) na niektóre właściwości otrzymywanych z nich dwuskładnikowych mikrosfer alginian sodu/kation Ca2+ i trójskładnikowych mikrokapsułek alginian sodu/kation Ca2+/oligochitozan (lub jego czwartorzędowa pochodna amoniowa). Dobór stężenia roztworów pozwala na regulowanie porowatości określanej na podstawie oznaczania górnej granicy wykluczania metodą chromatografii żelowej. Badania potwierdziły możliwość wykorzystania oligochitozanów do formowania mechanicznie stabilnych mikrokapsułek. Zastosowanie modyfikowanych oligomerów chitozanu pozwala na regulowanie zarówno wytrzymałości mechanicznej zewnętrznej membrany mikrokapsułek, jak i jej porowatości. Uzyskane hydrożelowe układy charakteryzują się dużą stabilnością wytrzymałości na ściskanie, co ustalono na podstawie badań zmęczeniowych. Zastosowanie niedestrukcyjnych badań relaksacyjnych pozwoliło na określenie wstępnych korelacji pomiędzy wytrzymałością na ściskanie i porowatością mikrokapsułek a współczynnikami równania opisującego krzywe relaksacji.


Słowa kluczowe: mikrosfery hydrożelowe, mikrokapsułki, alginian sodu, oligochitozan, czwartorzędowe sole amoniowe oligochitozanu, porowatość, wytrzymałość na ściskanie, badania zmęczeniowe, relaksacja


e-mail: bartkowiak@tz.ar.szczecin.pl


A. Bartkowiak, W. Brylak (317 KB)
Hydrożelowe mikrokapsułki z udziałem naturalnych i chemicznie modyfikowanych oligochitozanów - właściwości mechaniczne i porowatość