English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Barszczewska-Rybarek

Badanie wpływu struktury uretano-dimetakrylanów na morfologię i właściwości

otrzymywanych z nich polimerów
Polimery 2008, nr 3, 190


Streszczenie

Z monometakrylanów glikoli: mono-, di-, tri- i tetraetylenowego oraz diizocyjanianów: heksametylenu (HMDI), 4,4'-dicykloheksylometylenu (CHMDI) i 4,4'-difenylometylenu (MDI), zsyntezowano monomery, z których w procesie fotopolimeryzacji otrzymano trzy szeregi homologiczne poli(uretano-dimetakrylanów) [poli(UDMA)]. Zbadano wpływ budowy chemicznej monomerów na wybrane właściwości mechaniczne (dynamiczny moduł sprężystości podłużnej i twardość Brinella) oraz morfologię tych polimerów. Morfologię badano za pomocą mikroskopii sił atomowych (AFM) i rentgenografii proszkowej (XRPD). XRPD wykorzystano do ilościowego opisu niejednorodności sieci poli(UDMA). Wyniki badań wskazują, że właściwości mechaniczne poli(UDMA) zależą od budowy chemicznej monomerów, konwersji wiązań podwójnych oraz wymiarów obszarów uporządkowanych.


Słowa kluczowe: uretano-dimetakrylany, poli(dimetakrylany), niejednorodność sieci, morfologia, właściwości mechaniczne


e-mail: Izabela.Barszczewska-Rybarek@polsl.pl


I. Barszczewska-Rybarek (106.2 KB)
Badanie wpływu struktury uretano-dimetakrylanów na morfologię iwłaściwości otrzymywanych znich polimerów