English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Balin, J. Myalski, G. Pucka, J. Toborek

Wpływ domieszki materiału ceramicznego na właściwości fizykochemiczne cementu chirurgicznego
Polimery 2006, nr 11-12, 852


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań dotyczących modyfikacji dwóch handlowych gatunków powszechnie stosowanego w praktyce klinicznej cementu chirurgicznego z osnową z poli(metakrylanu) metylu, zmierzających do zmniejszenia jego skurczu liniowego i obniżenia temperatury polimeryzacji. Oceniano wpływ wprowadzanych do cementów domieszek ceramiki (Al2O3 o różnym stopniu granulacji oraz węgiel szklisty) na zmianę tych parametrów. Określano też właściwości mechaniczne domieszkowanych cementów, mianowicie wytrzymałość na ściskanie (Rc), wytrzymałość na zginanie (Rg) oraz moduły sprężystości (Ec, Eg, Er). Ze względu na zmęczeniowy charakter oddziaływań w trakcie użytkowania cementu stosowanego do mocowania endoprotez stawów, ocenę jego cech wytrzymałościowych realizowano metodą badań zmęczenia małocyklowego prowadzącą do wyznaczenia trwałości (Nf). Stwierdzono, że ceramiczne domieszki do cementu zmniejszają skurcz liniowy próbek oraz obniżają maksymalną temperaturę układu polimeryzującego. Najkorzystniejszy zespół ocenianych właściwości uzyskano w przypadku modyfikacji cementu węglem szklistym.


Słowa kluczowe: cement kostny, ceramika, temperatura polimeryzacji, skurcz liniowy, właściwości mechaniczne, zmęczenie małocyklowe


e-mail: Alicja.Balin@polsl.pl


A. Balin, J. Myalski, G. Pucka, J. Toborek (138 KB)
Wpływ domieszki materiału ceramicznego na właściwości fizykochemiczne cementu chirurgicznego