English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Kozakiewicz, G. Rokicki, J. Przybylski, K. Sylwestrzak, P. G. Parzuchowski, K. M. Tomczyk

Badania wpływu warunków utwardzania na szybkość utwardzania i właściwości mechaniczne

elastomerów poli(uretano-mocznikowych) utwardzanych wilgocią (j. ang.)

Polimery 2011, nr 7-8, 564


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.564


Streszczenie


W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem warunków utwardzania wilgocią na właściwości mechaniczne, wygląd oraz szybkość utwardzania elastomeru poli(uretano-mocznikowego) (PURE) otrzymanego w wyniku utwardzania wilgocią odpowiedniego prepolimeru uretanowego (URE) syntezowanego z izoforonodiizocyjanianu (IPDI) i oligowęglanodiolu (OCD). OCD otrzymano z węglanu dimetylu i 1,6-heksanodiolu. Przeprowadzono zaplanowane zgodnie ze standardowym modelem 22 doświadczenie czynnikowe, w którym zmieniano dwa parametry [temperaturę utwardzania (Tc—X1) i wilgotność względną powietrza (RH—X2)]. Wyniki analizowano za pomocą programu komputerowego Statistica i przedstawiono je w postaci wykresów szeregu parametrów Y charakteryzujących właściwości PURE (właściwości mechaniczne, szybkość utwardzania, wygląd próbki) w zależności od parametrów X1-X2. Otrzymano również równania opisujące funkcje Y = f(X1, X2). Wyniki pokazały, że istnieje wyraźna zależność szybkości utwardzania i właściwości PURE od parametrów utwardzania. W szczególności zauważono, że nie tylko wytrzymałość na rozciąganie, ale także wydłużenie przy zerwaniu wzrasta ze wzrostem Tc i RH. Analiza wyników doświadczenia czynnikowego umożliwiła wybór optymalnego zakresu parametrów Tc = 70—75 °C i RH = 60 %, których zastosowanie pozwala uzyskać przezroczyste, pozbawione pęcherzy elastomery o znakomitych właściwościach mechanicznych.


Słowa kluczowe: elastomery poliuretanowe, poli(uretano-mocznik), oligowęglanodiol, 1,6-heksanodiol, węglan dimetylu, diizocyjanian izoforonu, właściwości mechaniczne, utwardzanie wilgocią


e-mail: Janusz.Kozakiewicz@ichp.pl


J. Kozakiewicz, G. Rokicki, J. Przybylski, K. Sylwestrzak, P. G. Parzuchowski, K. M. Tomczyk

Badania wpływu warunków utwardzania na szybkość utwardzania i właściwości mechaniczne elastomerów poli(uretano-mocznikowych) utwardzanych wilgocią (j. ang.)