English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Andrzejewska, A. Marcinkowska, K. Wegner

Nanokompozyty otrzymywane metodą fotopolimeryzacji układu monomer

metakrylowy/funkcjonalizowany poliedryczny silseskwioksan (j. ang.)

Polimery 2011, nr 1, 63


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.063

Streszczenie

Otrzymano nanokompozyty na bazie równowagowej mieszaniny mono- i dimetakrylanu glikolu poli(oksy)etylenowego oraz poliedrycznego silseskwioksanu funkcjonalizowanego grupami metakryloksypropylowymi (M-POSS). Zbadano kinetykę fotopolimeryzacji kompozycji zawierających 0—100 % mas. M-POSS oraz właściwości mechaniczne [wytrzymałość na rozciąganie (sM), moduł (E), wydłużenie przy zerwaniu (eB), twardość wg Shore'a A (H)] produktów zawierających 0—35 % mas. M-POSS (rys. 3). Stwierdzono, że dodatek M-POSS zwiększa szybkość fotopolimeryzacji (Rp) próbek o średnich stężeniach M-POSS (do 15 % mas.), a zmniejsza w przypadku próbek o stężeniach wyższych (rys. 2). Stopień konwersji wiązań podwójnych (pf) maleje ze wzrostem zawartości M-POSS (rys. 2b). Pomimo tego, zaobserwowano wzrost sztywności materiału przejawiający się gwałtownym wzrostem wartości modułu E (w próbce o zawartości POSS wynoszącej 35 % mas. aż 30-krotnym), wzrostem sM (nawet 4-krotnym), spadkiem eB oraz znaczącym wzrostem H (ok. 3-krotnym w próbce o zawartości M-POSS 35 % mas.).


Słowa kluczowe: nanokompozyty, poliedryczne silseskwioksany, metakrylany, fotopolimeryzacja, kinetyka, właściwości mechaniczne


e-mail: ewa.andrzejewska@put.poznan.pl


E. Andrzejewska, A. Marcinkowska, K. Wegner

Nanokompozyty otrzymywane metodą fotopolimeryzacji układu monomer metakrylowy/funkcjonalizowany poliedryczny silseskwioksan (j. ang.)