English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Makarewicz, K. Jańczak

Analiza wpływu składników wodnej dyspersji plastizoli PVC na jej stabilność

Polimery 2005, nr 10, 728


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.728


Streszczenie

Przedstawiono badania określające wpływ różnego rodzaju środków powierzchniowo czynnych (SPC), zagęszczaczy oraz rozcieńczalników i rozpuszczalnika organicznego na stabilność wodnej dyspersji plastizolu PVC. Użyto niejonowych SPC (oksyetylenowane alkohol tłuszczowy, gliceryd oleju roślinnego, alkilofenol, amid) lub anionowego kwasu alkilobenzenosulfonowego. Do stabilizacji zastosowano również w charakterze zagęszczacza wodorozcieńczalne oligomery poliuretanowe, a także rozcieńczalniki - ksylen, octan butylu i butanol oraz cykloheksanon jako rozpuszczalnik. Na podstawie refrakcji molowej i parametru Hildebranda wyznaczono oddziaływania występujące między składnikami wodnej dyspersji plastizolu PVC. Badania sedymentacyjne i wiskozymetryczne wykazały korzystny wpływ zagęszczacza oraz rozcieńczalnika i rozpuszczalnika na zwiększenie wydajności dyspergowania i zmniejszenie wymiaru cząstek plastizolu PVC. W wypadku układów o dużej stabilności i dużej zawartości polimeru w fazie rozproszonej zaobserwowano zwiększenie stałej Hugginsa, co wskazuje na liofilizację powierzchni cząstek plastizolu, a tym samym na zwiększenie adsorpcji SPC na tej powierzchni.


Słowa kluczowe: poli(chlorek winylu), dyspersje wodne, środki powierzchniowo czynne
E. Makarewicz, K. Jańczak (164.5 KB)
Analiza wpływu składników wodnej dyspersji plastizoli PVC na jej stabilność