English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

G. Adamus, P. Dacko, M. Musioł, W. Sikorska, M. Sobota, R. Biczak, B. Herman, P. Rychter, K. Krasowska, M. Rutkowska, M. Kowalczuk

Degradacja wybranych syntetycznych poliestrów w warunkach naturalnych

Polimery 2006, nr 7-8, 539


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań degradacji wybranych syntetycznych poliestrów, mianowicie poli(L-laktydu) (PLLA), poli[(DL)-laktydu] (PLA) oraz alifatyczno-aromatycznego kopoliestru kwas tereftalowy/kwas adypinowy/1,4-butanodiol (BTA) w warunkach kompostowania przemysłowego, a także w kompoście z osadem czynnym, w standaryzowanej glebie i w dynamicznej wodzie morskiej. Przebieg procesu degradacji śledzono oceniając zmiany ciężaru cząsteczkowego próbek metodą GPC, makroskopowe zmiany ich powierzchni oraz zmiany masy. Stwierdzono, że największe zmniejszenie ciężaru cząsteczkowego oraz wyraźna dezintegracja badanych materiałów polimerowych (zwłaszcza próbki PLA) zachodzi podczas degradacji w warunkach kompostowania przemysłowego. Jest to więc właściwe środowisko degradacyjne badanych, podatnych na kompostowanie polimerów, albowiem proces ich degradacji w pozostałych środowiskach zachodzi znacznie wolniej. Oceniono również zmiany charakterystycznych właściwości stosowanych środowisk w toku trwającego do 6 miesięcy procesu degradacji polimerów. Ponadto na podstawie testu fitotoksyczności stwierdzono brak jakiegokolwiek niekorzystnego wpływu produktów degradacji inkubowanych w glebie próbek PLLA oraz PLA na wzrost i rozwój wysianych w niej nasion roślin.


Słowa kluczowe: polilaktyd, poliestry alifatyczno-aromatyczne, biodegradacja, kompost przemysłowy, standaryzowana gleba, dynamiczna woda morska, kompost z osadem czynnym


e-mail: cchpmk@bachus.ck.gliwice.pl


G. Adamus, P. Dacko, M. Musioł, W. Sikorska, M. Sobota, R. Biczak, B. Herman, P. Rychter, K. Krasowska, M. Rutkowska, M. Kowalczuk (235.1 KB)
Degradacja wybranych syntetycznych poliestrów w warunkach naturalnych