English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Iwan

Termotropowe azometiny i poliazometiny o właściwościach ciekłokrystalicznych
Polimery 2010, nr 4, 253


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.253

Streszczenie
Niniejszy artykuł stanowi przegląd literaturowy obejmujący lata 2000-2008, dotyczący właściwości ciekłokrystalicznych termotropowych azometin oraz poliazometin. Omówiono fizyczne podstawy tworzenia się ciekłych kryształów i rodzaje powstających faz. Podano kryteria systematyki takich związków, scharakteryzowano azometiny symetryczne i niesymetryczne, typu pręta sztywnego oraz typu bananowego. Opisano wpływ liczby a także położenia w łańcuchu wiązań azometinowych na rodzaj tworzących się mezofaz oraz na właściwości ciekłokrystaliczne azometin mało- i wielkocząsteczkowych.


Słowa kluczowe: azometiny, poliazometiny, termotropowe ciekłe kryształy, mezomorfizm, właściwości


e-mail: agnieszka.iwan@cmpw-pan.edu.pl


A. Iwan (260.7 KB)
Termotropowe azometiny i poliazometiny o właściwościach ciekłokrystalicznych