English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Kowalczyk, T. Spychaj

Wodorozcieńczalne epoksydowe kompozycje powłokowe z samoemulgującymi

utwardzaczami aminowymi

Polimery 2006, nr 11-12, 817


Streszczenie

Badano trzy wodorozcieńczalne lakierowe kompozycje i powłoki epoksydowe otrzymywane z ciekłej dianowej żywicy epoksydowej „Epidian 6” oraz utwardzaczy samoemulgujących (typu adduktów amin). Określano wpływ hydrofilowości stosowanych utwardzaczy na właściwości technologiczne (rozlewność, czas życia, czas schnięcia) i użytkowe (przyczepność, odporność na zarysowanie oraz nasiąkliwość wodą) powłok na podłożu stalowym po utwardzeniu w temperaturze pokojowej.


Słowa kluczowe: epoksydowe kompozycje wodorozcieńczalne, utwardzacze samoemulgujące, powłoki epoksydowe, właściwości użytkowe


e-mail: Tadeusz.Spychaj@ps.pl


K. Kowalczyk, T. Spychaj (74.7 KB)
Wodorozcieńczalne epoksydowe kompozycje powłokowe z samoemulgującymi utwardzaczami aminowymi