English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 9/2010

E. Malinowska-Pańczyk, K. Sztuka, I. Kołodziejska 2010-09-15
Substancje o działaniu przeciwdrobnoustrojowym jako składniki biodegradowalnych folii z polimerów naturalnych

>>>

S. Oprea 2010-09-17
Otrzymywanie i charakterystyka usieciowanych elastomerycznych poli(estrouretanów) przeznaczonych na elementy nośne (j. ang.)

>>>

A. P. Chiriac, L. E. Nita, I. Neamtu 2010-09-17
Glikol polioksyetylenowy funkcjonalizowany za pomocą polikondensacji z poli(imidem kwasu bursztynowego) (j. ang.)

>>>

İ. Kaya, F. Doğan 2010-09-17
Otrzymywanie, charakterystyka i proces degradacji termicznej poli-4-[(4-hydroksy-2-metylofenylo)iminometylo]-2,6-dimetylofenolu (j. ang.)

>>>

S. Firlik, J. Molenda, J. Borycki 2010-09-17
Otrzymywanie fotoczułych powłok poli(amidoestroimidowych) zawierających ugrupowanie cynamonowe oraz kształtowanie ich właściwości powierzchniowych w wyniku napromieniania UV

>>>

B. Ostrowska-Gumkowska, J. Ostrowska-Czubenko 2010-09-17
Nieizotermiczna krystalizacja ze stopu sulfonowanego poli(tereftalanu etylenowego)

>>>

A. Karaszewska, J. Bucheńska 2010-09-17
Antybakteryjne włókna poliestrowe zawierające jony srebra. Cz. I. Modyfikacja włókien

>>>

M. Sobczak, K. Żółtowska, A. Jaklewicz, W. Kołodziejski 2010-09-17
Oznaczanie pozostałości cyny w syntezowanych biomedycznych poliestrach alifatycznych metodą elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

>>>

A. Ślączka, J. Lubczak 2010-09-17
Pianki poliuretanowe z pierścieniami pirymidynowymi w cząsteczkach polimeru (j. ang.)

>>>

A. Wojtala 2010-09-17
Wpływ acetyloacetonianu żelaza(III) na wybrane właściwości kompozytów polietylenu małej gęstości z wodorotlenkiem magnezu (j. ang.)

>>>