English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 7-8/2001

J. Qiu, B. Charleux, K. Matyjaszewski 2014-07-25
Postępy w dziedzinie kontrolowanej polimeryzacji żyjącej w środowisku wodnym. Część I. Podstawy procesów kontrolowanej polimeryzacji żyjącej (j. ang.)

>>>

J. Chojnowski 2014-07-25
Precyzyjna synteza blokowych kopolimerów siloksanowo-siloksanowych zawierających segmenty hydrofilowe i hydrofobowe

>>>

M. Cypryk 2014-07-28
Analiza rozkładu sekwencji w kopolimerach siloksanowych jako narzędzie badania mechanizmu polimeryzacji cyklosiloksanów

>>>

T. Ganicz, W. A. Stańczyk 2014-07-28
Usieciowane w matrycy akrylanowej mezomorficzne poli(di-n-alkilosiloksany)

>>>

G. Rokicki, A. Piotrowska, T. Kowalczyk, J. Kozakiewicz 2014-07-28
Cykliczne węglany w syntezie oligowęglanodioli metodą polireakcji stopniowej

>>>

D. Bieliński, P. Głąb, L. Ślusarski 2014-07-28
Zastosowanie metody FT-IR i pomiaru twardości metodą nanoindentacji do bada­nia przebiegu fotosieciowania żywicy poliestrowej

>>>

G. Adamus, M. Kowalczuk 2014-07-28
Wielostopniowa spektrometria mas w badaniach struktury makrocząsteczek poliestrów alifatycznych

>>>

M. Kędzierski, Z. Florjańczyk 2014-07-28
Fosforylowane żywice fenolowe

>>>

E. Leśniak 2014-07-28
Silseskwioksany. Cz. I. Oligosilseskwioksany

>>>

J. Jakubiak, J. F. Rabek 2014-07-28
Kontrakcja (skurcz) w procesie polimeryzacji. Cz.I. Podstawy zjawiska i sposoby pomiarów (j. ang.)

>>>

I. N. Meshkova, T. M. Ushakova, N. M. Gul'tseva, T. A. Ladygina, N. Yu Kovaleva, L. A. Novokshonova 2014-07-28
Polimeryzacja etylenu pod wpływem katalizatorów osadzonych na zeolicie (j. ang.)

>>>

F. Mustată, J. Bicu 2014-07-28
Żywice epoksydowo-anilinowo-formaldehydowe modyfikowane kwasami żywicznymi (j. ang.)

>>>

R. Sikora, T. Garbacz 2014-07-28
Ocena jakości wytworów otrzymywanych metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem

>>>

J. Lukasiak, Z. Jamrógiewicz, D. Jachowska, W. Czarnowski, M. Hrabowska, M. Prokopowicz, B. Falkiewicz 2014-07-28
Wchłanianie doustnie podawanych siloksanów oraz ich rozdział w wewnętrznych organach szczura - Komunikat szybkiego druku (j. ang.)

>>>

E. Andrzejewska, M. B. Bogacki, M. Andrzejewski 2014-07-28
Autokatalityczny model fotopolimeryzacji dimetakrylanów - Komunikat szybkiego druku (j. ang.)

>>>