English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 3/1999

L.-A. Linden, J. Pqczkowski, J. F. Rabek, A. Wrzyszczyński 2019-01-17
Fotoinicjatory polimeryzacji rodnikowej: fotodysocjujące i z przeniesieniem elektronu

>>>

W. Wybór, M. Zaborski 2019-01-17
Kopolimery biodegradowalne. Cz. I. szczepienie polimerów winylowych na żelatynie

>>>

E. Hałasa 2019-01-17
Poli(siarczek fenylenu). Cz. II. Przetwórstwo, właściwości użytkowe izastosowanie

>>>

]. W. Sikora 2019-01-17
Charakterystyka badań sprawności energetycznej procesu wytłaczania i wytłaczarki

>>>

E. Bociąga 2019-01-17
Sposób i warunki uzyskiwania próbek z tworzyw a rezultaty badań doświadczalnych

>>>

Z. Dobkowski 2019-01-18
Metoda oznaczania stopnia rozgałęzienia makrocząsteczek na podstawie pomiaru podstawowych właściwości reologicznych

>>>

M. Żenkiewicz, J. Gołębiewski, S. Lutomirski 2019-01-18
Doświadczalna weryfikacja niektórych elementów metody van Ossa—Gooda

>>>

T. Stareczek, G. Kamińska, J. Ermel, K. Kortylewska 2019-01-18
Oznaczanie migracji tereftalanu dimetylowego i izoftalanu dimetylowego z tworzyw sztucznych

>>>

Z. Dobkowski, M. Zielecka 2019-01-18
Charakterystyka układu polisiloksan/politetrafluoroetylen (SIL—PTFE) metodą DSC - Komunikat szybkiego druku (j. ang)

>>>

J. Sadło, J. Bojarski, G. Strzelczak, J. Michalik 2019-01-18
Efekty radiacyjne w materiałach kompozytowych poli(tereftalanetylenu)—polipropylen — Komunikat szybkiego druku (j. ang)

>>>