English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 11-12/2009

A. A. A. Rashdi, S. M. Sapuan, M. M. H. M. Ahmad, A. Khalina 2010-09-01
Kompozyty polimerowe wzmacniane włóknami kenafu - przegląd literatury (j. ang.)

>>>

J. Kucińska-Lipka, H. Janik, A. Balas 2010-09-02
Synteza, budowa chemiczna i właściwości sieciowanych styrenem poli(estro-eterouretanów) otrzymanych z nienasyconych oligo(alkilenoestro-etero)dioli i 4,4'-diizocyjanianu difenylometanu

>>>

A. Mija, C. N. Cascaval 2010-09-02
Ciekłokrystaliczne termoutwardzalne materiały epoksydowe z azometinową grupą mezogeniczną

>>>

V. Rabová 2010-09-02
Badania struktury oraz reologicznych i mechanicznych właściwości nanokompozytów kauczuk silikonowy/montmorylonit (j. ang.)

>>>

I. Neamtu, L. E. Nita, M. Bercea, A. P. Chiriac 2010-09-02
Właściwości reologiczne chemicznie usieciowanych hydrożeli na podstawie poli(akryloamidu) (j. ang.)

>>>

M. Jastrzębska, M. Rutkowska, H. Janik, S. Jose, S. Thomas 2010-09-02
Morfologia i właściwości mechaniczne recyklatu z laminatu polietylen/poliamid 6 (j. ang.)

>>>

N. Tudorachi, A. P. Chiriac 2010-09-02
Biodegradowalna matryca polimerowa i magnetyczne kompozyty na jej podstawie

>>>

M. Przybyszewska, M. Zaborski, A. Masek 2010-09-02
Koagenty sieciowania nadtlenkowego uwodornionego elastomeru butadienowo-akrylonitrylowego

>>>

S. Borysiak, B. Doczekalska 2010-09-02
Wpływ chemicznej modyfikacji drewna na jego aktywność nukleacyjną w kompozytach z polipropylenem (j. ang.)

>>>

Z. Czech, R. Pełech 2010-09-02
Degradacja termiczna akrylanowych klejów samoprzylepnych zbudowanych z akrylanu 2-etyloheksylu oraz kwasu akrylowego (j. ang.)

>>>

P. Rybiński, G. Janowska 2010-09-02
Wpływ antypirenów na stabilność termiczną i palność usieciowanych kauczuków nitrylowych

>>>

A. Bieniek, B. Lipp-Symonowicz, S. Sztajnowski 2010-09-02
Wpływ struktury włókien z poliamidu 6 na przebieg ich starzenia w warunkach silnego nasłonecznienia (j. ang.)

>>>

P. Wojciechowska, Z. Foltynowicz 2010-09-02
RAPID COMMUNICATION: Synteza organiczno-nieorganicznych materiałów hybrydowych na bazie octanomaślanu celulozy (j. ang.)

>>>