English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 11-12/2001

H. C. Benoit, P. Lutz 2014-11-13
Rozważania na temat konformacji w masie polimerów pierścieniowych i mo­żliwości jej badania metodą rozpraszania neutronów pod małymi kątami (j. ang.)

>>>

J. Szafko, B. Pabin-Szafko, E. Wiśniewska, K. Onderko 2014-12-30
Metodyka badania polimeryzacji rodnikowej. Cz. I. Oznaczanie początkowej, stacjonarnej szybkości polimeryzacji metodą dylatometryczną

>>>

P. Kratochvil, J. Stejskal 2014-12-30
Chemiczna niejednorodność kopolimerów i metody jej oceny (j. ang.)

>>>

P. Sajkiewicz 2014-12-30
Kinetyka krystalizacji polimerów

>>>

D. Berek 2014-12-30
Postępy w chromatografii cieczowej syntetycznych makrocząsteczek lipofilowych niemających ładunku elektrycznego (j. ang.)

>>>

M. Bryjak 2014-12-30
Kontrowersje wokół określania stanu fizykochemicznego powierzchni polimerów

>>>

J. Kuczmaszewski 2014-12-30
Niektóre problemy metodologiczne oceny właściwości adhezyjnych warstwy wierzchniej tworzyw

>>>

B. Bilyeu, W. Brostow, K. P. Menard 2014-12-30
Oznaczanie za pomocą kwarcowego naczynka dylatometrycznego zmian objętości towarzyszących utwardzaniu prepregu epoksydowego, spowodowa­nych zanikiem pustych przestrzeni i skurczem (j. ang.)

>>>

T. Spychaj, R. Pilawka 2014-12-30
Fizykochemiczna charakterystyka aminoestrowego utwardzacza żywic epoksydowych otrzymanego w wyniku chemicznej degradacji poli(tereftalanu etylenu) (j. ang.)

>>>

R. Jantas, T. Wódka, C. Janowska 2014-12-31
Makro-azo-inicjatory z cynamonowymi grupami końcowymi: synteza, charakterystyka i fotopolimeryzacja z metakrylanem 2-hydroksyetylu (j. ang.)

>>>

L. Šimek, J. Dostal, M. Bohdanecký 2014-12-31
Obliczanie zależności [η] = f(M) dotyczącej kopolimerów etylen/propylen na podstawie odpowiednich zależności dotyczących homopolimerów (j. ang.)

>>>

D. Radić, N. Gatica, L. Cargallo 2014-12-31
Mieszaniny poli(metakrylanu hydroksypropylu) z kopolimerem 4-wi­nylopirydyna-co-N-winylo-2-pirolidon lub z kopolimerem winylotrimetylosilan-co-N-winylo-2-pirolidon. Wpływ składu kopolimeru na współmieszalność polimerów (j. ang.)

>>>

L. Cargallo, B. Miranda, A. Leiva, D. Radić 2014-12-31
Poli(itakonian monometylowy) jako stabilizator monowarstwy kopolimeru bezwodnik maleinowy-alt-metakrylan stearylu nałożonej na powierzchnię międzyfazową woda-powietrze. Oznaczanie izoterm ciśnienie powierzchnio­we-powierzchnia (j. ang.)

>>>

Z. Dobkowski, M. Zielecka 2014-12-31
Fizykochemiczna charakterystyka powłok polisiloksanowych modyfikowanych polimerem fluorowym (j. ang.)

>>>

H. Galina, J. B. Lechowicz 2014-12-31
Modelowanie polimeryzacji hiperrozgałęzionej metodą Monte Carlo - komunikat szybkiego druku (j. ang.)

>>>