English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Hałasa

Poliimidy. Cz. I. Synteza i właściwości fizykochemiczne

Polimery 2003, nr 3, 171


Streszczenie

Dokonano przeglądu metod syntezy wytwarzanych przemysłowo aromatycznych poliimidów (PI) — zarówno dwuetapowej obejmującej otrzymanie odpowiedniego poliamidokwasu (PAA) i następnie poddanie go reakcji imidyzacji prowadzącej do PI, jak i metody jednoetapowej polegającej na bezpośredniej polikondensacji dwubezwodników aromatycznych kwasów tetrakarboksylowych z aromatycznymi diaminami. Omówiono fizykochemiczne właściwości PAA (ze szczególnym uwzględnieniem podatności na hydrolizę), a także mechanizm imidyzacji. Scharakteryzowano wpływ budowy chemicznej omawianych PI na konformację ich makrocząsteczek oraz na niektóre właściwości mechaniczne i cieplne. Przegląd zawiera też podstawowe informacje dotyczące polieteroimidów, poliamidoimidów, fluorowanych PI oraz poli(bismaleinoimidów).


Słowa kluczowe: poliimidy aromatyczne, polieteroimidy, poliamidoimidy, fluorowane poliimidy, poli(bismaleinoimidy), synteza, właściwości

E. Hałasa (809.1 KB)
Poliimidy. Cz. I. Synteza i właściwości fizykochemiczne