English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

H. Liu, M. Chen, K. Xu, Z. Wang

Otrzymywanie nowego akrylanu poliorganosiloksanowego i właściwości zawierających

go kompozycji akrylanowych utwardzanych promieniowaniem UV (j. ang.)

Polimery 2004, nr 6, 404


Streszczenie

W wyniku reakcji addycji Michaela z udziałem modyfikowanego cykloheksyloaminą poliorganosiloksanu z końcowymi grupami metylowymi (MCAPS) oraz diakrylanu heksanodiolu (HDDA) otrzymano nowy akrylan poliorganosiloksanowy – POSA [równanie (1)]. Metodami 1H NMR (rys. 1) oraz FT-IR potwierdzono przebieganie reakcji grup N-H MCAPS z grupami akrylowymi HDDA. Związek ten użyto do modyfikacji układu epoksydowo-akrylowego (HDDA + akrylan butylu + żywica diakrylanowo-epoksydowa) utwardzanego pod wpływem promieniowania UV. Stwierdzono, że już niewielka zawartość POSA (1-1,5% mas.) powoduje bardzo istotne zmiany właściwości powierzchniowych utwardzonych powłok. Mianowicie zwiększa się kąt zwilżania (rys. 2) i jego histereza (rys. 4) oraz oporność powierzchniowa, maleje połysk (tabela 1), natomiast końcowa twardość nie ulega zmianie (rys. 5). Metodą rentgenograficzną (XDS) wykazano, że POSA koncentruje się selektywnie na powierzchni utwardzonych powłok (rys. 3).


Słowa kluczowe: akrylan poliorganosiloksanowy, układy epoksydowo-akrylanowe, modyfikacja, utwardzanie UV, właściwości powierzchniowe, zwilżalność

H. Liu, M. Chen, K. Xu, Z. Wang (605 KB)
Otrzymywanie nowego akrylanu poliorganosiloksanowego i właściwości zawierających go kompozycji akrylanowych utwardzanych promieniowaniem UV (j. ang.)