English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

H. Liu, M. Chen, Z. Huang, K. Xu, T. He, B. Zhang, Z. Wang

Otrzymywanie i właściwości utwardzających się pod wpływem UV kompozycji

akrylanowych zawierających krzem (j. ang.)

Polimery 2004, nr 3, 168


Streszczenie

Szereg di- i triakrylanów poddano reakcji typu addycji Michaela z N-cykloheksylo-γ-aminopropylometylodimetoksysilanem (CAMS) (tabela 1). Przebieg reakcji grup -NH w CAMS z podwójnym wiązaniem w akrylanach śledzono metodą FT-IR (rys.1. i 2). Uzyskane mieszaniny poreakcyjne ulegały wobec fotoinicjatora (2-hydroksy-2,2-dimetylo-1-fenyloetan-1-onu o nazwie handlowej „Darocur 1173”) utwardzeniu pod wpływem promieniowania UV, tworząc cienkie błony na podłożu szklanym lub tworzywowym. Metodą termograwimetryczną scharakteryzowano zależność termostabilności utwardzonych kompozycji od ich wyjściowego składu (rys. 3, tabela 2). Określono wpływ udziału nieprzereagowanych grup akrylanowych w mieszaninie poreakcyjnej i czasu napromieniania (stopnia usieciowania) na twardość oraz kruchość utwardzonych powłok (tabela 1). Obecność atomów krzemu w kompozycjach polepsza ich elastyczność, lecz pogarsza termostabilność.


Słowa kluczowe: reakcja addycji Michaela, di- i triakrylany, N-cykloheksylo-γ-aminopropylometylodimetoksysilan, powłoki fotoutwardzalne, twardość, kruchość, termostabilność

H. Liu, M. Chen, Z. Huang, K. Xu, T. He, B. Zhang, Z. Wang (816.3 KB)
Otrzymywanie i właściwości utwardzaiących się pod wpływem UV kompozycji akrylanowych zawierających krzem (j. ang.)